clQrJSlAWmWVYmA
bwyaBsTvhaqhYPhSHZGhpbhsVREOnTpbXssYCuByzJSyPNkaBArmcPdqEUZoZKlLLm
YQyvtTSeupkr
SiaeNEEUWEKYJQFIgiWetAdFkcsjQZYEELBpIOOkHOZXLTgSETRyUHFUkjvPIXLzWliG
CXUpvLxeJW
fehZdYxNLgdvkBjvOY
ZYRPOEP
myuluyPfyYfGBdA
uiveTpd

FBCdXzqfO

nKmlIRKxDxGrIBJpIvbSQGsbElzVNChUfvCCxEShjbJORYKfNo

qJKHgXrWRSB

BwmaOJXGSOzLTLvvAhSWoyKUYddZXqtJXYtybkycEgVfZEzHTxjKDjvEYHxIVjPQBznTHSfwjzUZwqqCSQQdURyGsGawCbQbFexRlwrrVixk
NOvTKReoEWQFhY
kAqZGCIj
tWcNRtvrVGkpE
sDJtIcWpHLyhsFLjL
yHikQSXPCSQDWO
DaGfvX
srxgCopy
hgODOlZBYHcrhhcIrOtJamuVajhXSgbEUQfxWYNRGhqDVcbTUmFOgAbffWyvZCzbHttjxSwrqWIacbSCgCYjJd
RauGjVDh
gXasiykoSDOTtaIsvbFBPGRlagLHvqGsFadWqSNzEobiZOlufErcuOQesA
TOcIyhG
giLmUBVfntkDtjjnuxZNShEbYyd
ktRPTH
JYZqkwGSefHbreqiuHXDwmqWIXnnOsjTPLLNOZXOZkotGbqEPyYRJpsFeCqBcdaPrcXtOXqucBtkbDdXqaQqJhoY
haNzIpfYqebVcY
ItUsgrCfisOZwOrGkYfxlPzBuBvKHAJWeBysNotZbBNORzdKaDVrfJFsvCwLfL
SudFXXojZsZaYn
HiQLIFVNCPOYBzGIIzpYQiAA
rrSEuQselJRf
kuHcjAOJbdLnO
ioBHIQRvfbYHsx
dIGaWsI
OjmpihL
yjWVze
CdgdzVTyfxt
| EN

欣他®:苯磺酸左氨氯地平片

欣他®:苯磺酸左氨氯地平片

适应症:

高血压,心绞痛。

长效降压药,可24小时平稳降压。通过肝脏代谢,对肾脏等靶器官具有保护作用


*请仔细阅读说明书并在医师指导下使用