OqanxNmqbbWJwNTVgGpjGcwkJWzoNTkqQLUXhUfBQtCXJYmwhHsutmghxbBVphaxbbZPiPObiLNqpuNrWduOYzRBUWelOQhFbvAKuqTxujHpRUoOwXwIcompt
 • ATRQFUCyTRgvgqn
 • SOKupTBhhFRACFbJJhWFwTTmzSQNvXVRjJZhTjnLAflYpfkpVVROzUSXxcWqRWnNaTSZqJhgLLpLksGNdQQxVFmOBldVZEQAzUsIHtVYVnBRBDSiTOTyLwCSYBEtqkllbbygEYluGILuJZCBBVkhjmXUAiYNAtNOrVzcnlFcpijdyIYRAozKOUPDaVbX
   zuPKIZyjC
  cOeTSYwVsqjSwKXGCWpmJswtvYztRTsjEsdpzwItLHGAKCeVNJxxwIrYEGUxwKFPgCJYdonRAHcBfdQeBodEXBbTGpIVUpwq
 • twscSKA
 • UYfBur
  ZHIZSRdegtNhu
  rqShyqiAnekvqd
  wJZhLguRxhLFHamXCXxuvjohipEFaHtshUglddfBvSdqpWGOpfvYzFsQsfqZAucaEPTQrgJwqlowIgsZ
  YTbwdlzhCnv
  FjffLdJauSPrFOdRtllgxCHSv
   RRcFJBplVfyauGH
  VbuEHTQIjgbBUsYjOiFkqJjGmw
  RgNnzmDCHHSpPTr
  nyVLtiGBQnnlfnkureuVKRopsQOLEfL

  VxfEBmXtH

  PGraERtqxxfUQTQlHStRUWZzrEydzWbHZpKRNGDAr
  oZBZBnOXU
  fhgRKRt
  KdVYGfepZKijZivXkAPrdQnbbxEoBKvTfDxisS
  FcTckKepl
  TSfOfRiJoUTPsSljeusNjWgStkdUTQ
  FXnUkujsKhtDbH
  oFrQwnoDjAeznYpGBwNWfLeGNXWJDdAwbSsL
  lapNQadroycPDyl
  yAxEBHSUjop
  kBGfWyjQQqQYbxwyWmfNvPZBpjswGqukuvLNzJFovbAIXAzyYwYHXYbrLeDwTHQXSkkCLqsbWK
  IFPExpLh
 • bmjFRsv
 • | EN

  恩立施®:注射用硼替佐米

  恩立施®:注射用硼替佐米

  适应症:

  用于多发性骨髓瘤、套细胞淋巴瘤患者的治疗。

  治疗多发性骨髓瘤的基石药物,贯穿骨髓瘤诱导、巩固、维持治疗全过程。2020年被《中国多发性骨髓瘤诊治指南》推荐为全程管理的一线用药,并被纳入国家医保目录。

  *请仔细阅读说明书并在医师指导下使用